't Palet

Basisschool voor katholiek en openbaar onderwijs

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden, of worden er af en toe fouten gemaakt. Deze zaken worden in eerste instantie met de leerkracht van uw kind en/of direct betrokkenen besproken.
Ons streven is dat elke leerkracht u en uw kind altijd serieus neemt, goed naar u en uw kind luistert en samen naar de best mogelijke oplossing zoekt. Gaat het om de didactische, pedagogische of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waar uw kind in zit, dan is de groepsleerkracht altijd het eerste aanspreekpunt.
Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u dit bespreken met de bouwcoördinator, de directie of de interne contactpersoon.
Deze laatste is door de directie van de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen en ouders altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden behandeld.
De interne contactpersoon bij ons op school zijn Pim Nova en Anja Duffhues, bereikbaar via telefoonnummer van school 024-6452068. Elke ouder of elk kind kan een beroep op haar doen als er problemen zijn, waar u of uw kind niet met de groepsleerkracht over durft te praten of wilt praten.
Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind.
Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik is het van belang met de interne contactpersoon hierover te praten. Dit kan ook  als het kinderen uit uw omgeving betreft waar u zich zorgen om maakt.
Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, fysiek geweld, geweld of inbreuk op de privacy.
In het overleg met de interne contactpersoon wordt bekeken wat er moet worden gedaan of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. 

 

Vertrouwenscommisie en de klachtenregeling

Kans & Kleur heeft een klachtenregeling die geldt voor alle scholen die bij Kans & Kleur zijn aangesloten en voor de hele organisatie. Kans & Kleur hecht aan een zorgvuldige klachtafhandeling. In iedere klacht ligt immers een advies besloten. Mensen kunnen met hun klacht in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht en de schooldirecteur. Zijn mensen niet tevreden met de wijze waarop de school de klacht heeft afgehandeld dan kunnen ze terecht bij het bestuur van Kans & Kleur. Voorwaarde is wel dat de directeur van de school op de hoogte is van de klacht.

 

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Omdat mensen soms een drempel ervaren een klacht zelf aan de school voor te leggen of omdat mensen soms het gevoel krijgen dat zij onvoldoende gehoor vinden, heeft Kans & Kleur een onafhankelijke vertrouwenscommissie. De vertrouwenspersoon is niet in dienst van Kans & Kleur en is daarmee onafhankelijk. De vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Kans & Kleur of één van haar scholen : ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners.  De vertrouwenspersoon kent geen termijn waarbinnen ze ingeschakeld moet worden.

De vertrouwenspersonen  van Kans & Kleur zijn:

  • Mevrouw Truus Palmen 06 29233401
  • De heer Wilm Janssen 024 3977937 en 06 17421434.

 

Klachtencommissies

Kans & Kleur is aangesloten bij de klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs. Schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en besturen van Regionale Expertisecentra zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling op te stellen. Een van de onderdelen daarvan is het instellen van of aansluiten bij een onafhankelijke klachtencommissie.
Deze
Commissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school. De Commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De Commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen. Een klacht moet binnen een jaar worden ingediend bij de commissie. Het adres van deze commissie is: Bureau van de geschillen-, bezwaren en klachtencommissies voor het Katholiek Onderwijs, Postbus 82324 2508 EH, Den Haag.

Op de site www.geschillencies-klachtencies.nl vindt u de klachtenprocedure van deze commissie.

Palettertje

't PALETTERTJE

 

Naar de Nieuwsbrief

van 't Palet

Kalender

Juli 2018
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4