't Palet

Basisschool voor katholiek en openbaar onderwijs

Time-out, schorsing en verwijdering

inleiding

Voor de ontwikkeling van kinderen is een veilige omgeving van essentieel belang. Om deze veilige omgeving te vormen is het pedagogisch klimaat binnen de groep en de school het uitgangspunt. Dit heeft binnen alle scholen van Kans & Kleur de aandacht.

Vanuit de visie op het pedagogisch klimaat is er een pedagogische huisstijl per school, er zijn schoolafspraken en groepsregels. Vanuit het pedagogisch klimaat gaat een preventieve werking gericht op het gedrag.

Het kan echter voorkomen dat een leerling zich niet (kan) houden aan de afgesproken regels, de sancties die hiervoor gelden zijn ook binnen de school afgesproken, uiteraard kunnen er individuele verschillen tussen de leerlingen zijn. Als deze sancties niet voldoende werken dan zal de school verdere maatregelen nemen.

In dit protocol staan de maatregelen die gelden voor alle scholen van Kans & Kleur. Uitgangspunt is dat de scholen maximale inzet plegen om time-out, schorsing en verwijdering te voorkomen.

We gaan over tot time-out, schorsing of verwijdering:

- Nadat is gebleken dat de school specifieke sancties onvoldoende effect hebben op het gedrag van de leerling;

- Wanneer kinderen aanhoudend storend en agressief gedrag vertonen en hiermee de veiligheid van zichzelf en/of van anderen in het gevaar brengt;

- In extreme situaties, waarbij de aanwezigheid van de leerling als lichamelijk of psychisch bedreigend wordt ervaren;

- Ernstig wangedrag van de ouder(s) waardoor de ouders een ernstige bedreiging vormen voor de orde, rust en/of veiligheid op school.

 

Onder agressief gedrag verstaan wij o.a.:

- Verbaal: schelden – schreeuwen- bedreigen

- Non-verbaal: slaan – schoppen – spugen- duwen

 

Onder storend gedrag verstaan wij o.a.:

- Gemaakte afspraken in de klas en of de school herhaaldelijk negeren, hierin niet gecorrigeerd kunnen worden en brutaal zijn naar de medewerkers.

- Niet naar de medewerker toe gaan als hij of zij dit vraagt, weglopen uit de school of van het plein.

 

het stappenplan wat wij hanteren:

1. Bij herhaling  van bovenstaande gedrag brengen wij de  ouders op de hoogte. Wij overhandigen  het beleid rond schorsing en verwijdering. De leerling krijgt de laatste waarschuwing.

 

2. Vindt er nogmaals hetzelfde gedrag plaats dan gaan we over tot een time-out, het besluit hiertoe neemt de directeur. Dit betekent dat de leerling 1 dag de toegang tot de school ontzegd wordt. De leerling krijgt huiswerk mee. Dit verzorgt de leerkracht. De directeur brengt de ouders op de hoogte. Er komt een schriftelijke melding van de time-out voor de ouders en in het dossier van de leerling, hierin wordt verwezen naar het beleid. Wij vermelden het incident in de incidentenregistratie.

 

3. Er wordt maximaal 3x tot een time-out over gegaan. Bij de tweede time-out worden de leerplichtambtenaar en het college van bestuur op de hoogte gebracht. Na de derde keer worden ook ouders opnieuw op de hoogte gebracht van het beleid.

 

4. Bij de 4e keer wordt overgegaan tot een schorsing*.

Dit is een tijdelijke verwijdering van maximaal 5 schooldagen, waartoe wordt overgegaan na overleg tussen leerkracht, intern begeleider en directeur. De leerling krijgt huiswerk mee, dit wordt verzorgd door de leerkracht. Twee keer in de week komt de leerling naar school voor instructie. De ouders worden op de hoogte gebracht door de directeur. Een schorsing wordt vervolgens schriftelijk medegedeeld aan de ouders, de onderwijsinspectie, de leerplichtambtenaar en het college van bestuur van Kans & Kleur. De week van de schorsing wordt gebruikt om met ouders en andere deskundigen te bekijken hoe en waar de leerling het beste verder onderwijs kan volgen.

 

5. Als er na de schorsing geen verbetering in het gedrag is en er nog geen andere oplossing gevonden is dan kan na herhaling van het ontoelaatbaar gedrag worden overgegaan tot verwijdering. Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere school (BO of S(B)O) is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende 8 weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen.

*omdat schorsing geen deel uitmaakt van de WPO (wet primair onderwijs) wordt naar analogie van het voortgezet onderwijs gehandeld.

In extreme situaties kan het college van bestuur besluiten direct over te gaan tot schorsing of verwijdering zonder time-out.

Palettertje

't PALETTERTJE

 

Naar de Nieuwsbrief

van 't Palet

Kalender

Juli 2018
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4