't Palet

Basisschool voor katholiek en openbaar onderwijs

Onze identiteit

identiteit2Naast onderwijskundige uitgangspunten worden de volgende pedagogische uitgangspunten gehanteerd in onze school:

 • De school biedt de leerlingen een veilige, rustige, vertrouwde, stimulerende en uitdagende omgeving.
 • De school draagt bij tot de ontwikkeling van zelfstandige, sociaal denkende, verantwoordelijke, respectvolle, kritisch denkende mensen met een eigen verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Op onze school leren de leerlingen dat er met gevoelens, emoties en gebruiken van anderen rekening wordt gehouden.
 • Op onze school leren de leerlingen weloverwogen te kiezen.
 • De school levert samen met de ouders een bijdrage aan de opvoeding van de toekomstige burgers.
 • Op onze school zien we leren ook als een sociale bezigheid, samen met anderen komen tot iets.

Vanuit de pedagogische opdracht van de school vinden wij het van belang om bij het verzorgen van identiteitsonderwijs aan te knopen bij wat kinderen ervaren in hun eigen wereld.
Wij willen dus oog hebben voor de eigen manier van leven, de eigen culturele en levensbeschouwelijke achtergrond en voor wat onze kinderen tegenkomen in hun eigen milieu.
Daarnaast willen we de kinderen voorbereiden op het functioneren in een democratische samenleving.
Wij willen de leerlingen waarden en normen als respect, rechtvaardigheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, gemeenschapszin, solidariteit en tolerantie bijbrengen, oriënterend op de eigen groep, school, omgeving en maatschappij.

Hoe geven we de identiteit vorm in onze school?

Als basis wordt er eenmaal per week op een vast tijdstip 45 minuten identiteitsonderwijs gegeven in alle groepen. Deze lessen worden gegeven door de groepsleerkracht in de eigen groep.
Het kan gebeuren dat er gedurende de week ook op andere tijdstippen aandacht besteed wordt aan identiteitsonderwijs. Denk hierbij aan vieringen, acties, gesprekjes n.a.v. een gebeurtenis etc.
Bij identiteitsonderwijs gaan we uit van wat de wetgever ons voorschrijft op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, actief burgerschap, levensbeschouwing en kennis van wereldgodsdiensten.

Hoe werken we dat uit:

 • Het SEO-project "samen sterk" loopt in de eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar. Het accent ligt daarbij op gedrag en eigen verantwoordelijkheid van het kind, gericht op de groep, op samenwerking, open staan voor een ander en het er voor elkaar zijn, samen sterk! Het hele schooljaar blijven we hier verder aandacht aan besteden door middel van gesprek, spel, drama en de gemaakte groepsafspraken.
 • We gaan de kinderen leren om zelfstandig en samen verantwoordelijkheid te nemen voor gemeenschapsbelangen, binnen/of buiten de school. Er wordt aandacht besteed aan een schone school, een gezellig schoolplein, het schoolplein wordt bijgehouden en we doen mee aan verschillende acties zoals: Wijchen schoon, verkeersacties, goede doel etc.
 • Het accent ligt op de verantwoordelijkheid van het individu en de groep voor de gemeenschap waarin we leven. Een verantwoordelijkheid naar buiten de groep.
 • De identiteitsontwikkeling stimuleren d.m.v. zes vaardigheden: verwondering, vertrouwen, verbeelding, ordenen, communicatie en omgaan met traditie. In deze lessen komen gebruiken, verhalen en symbolen van verschillende levensovertuigingen aan de orde, maar er wordt niet diep op ingegaan.
 • Er worden verhalen verteld, filosofische gesprekken gehouden en er wordt aandacht besteed aan symbolen, kunst, drama, ontmoetingen en vieringen.

Dit alles komt aan bod in de groep, met voor allen dezelfde inhoud. We pretenderen een school te zijn voor katholiek en openbaar onderwijs.

Hoe geven we dit specifieke facet van de school vorm?

Rond de christelijke feesten Kerstmis en Pasen bieden we een project aan dat uitgaat van het katholieke geloof en een project dat uitgaat van meerdere geloven. Daarbij gaan we uit van de keuze van u voor uw kind, daar we in die perioden voor 45 minuten per week de kinderen anders groeperen.

Waaruit bestaat die keuze:

In de genoemde perioden is er de aanbieding vanuit één geloof: het katholieke geloof. We gaan dieper in op de verhalen uit de bijbel, het leven van Jezus en de katholieke tradities en rituelen.
In de genoemde perioden is er de aanbieding vanuit verschillende geloven en hoe de interpretaties en tradities ervan per volk en cultuur kunnen verschillen.

De werkgroep identiteit, bestaande uit een aantal leerkrachten van school, begeleidt verder de leerkrachten in het uitvoeren van identiteitsonderwijs.

Palettertje

't PALETTERTJE

 

Naar de Nieuwsbrief

van 't Palet

Kalender

Juli 2018
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4